Městské lesy Moravský Krumlov s. r. o.

      Společnost Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o. byla založena městem Moravský Krumlov, které je jejím vlastníkem a zakladatelem. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byl proveden ke dni 8.2.1996. Rozhodnutí o založení společnosti přijalo Zastupitelstvo města dne 19.12.1995, které má také dle stanov společnosti právo tuto společnost zrušit. Rada města rozhoduje o jejím předmětu podnikání a schvaluje jí roční plán činnosti, rozpočet a účetní uzávěrku, jmenuje a odvolává jednatele (statutární orgán) a dozorčí radu společnosti a schvaluje jim odměny. Forma společnosti s ručením omezeným byla zvolena kvůli významné složce činnosti společnosti – obchodu se dřívím a provádění lesnických služeb. Je to nejjednodušší forma podnikání vzhledem k daňovým zákonům a řada dalších obcí a měst obhospodařuje své lesy prostřednictvím svých “eseróček“. Společnost hospodaří v lesích patřících městu na základě nájemní smlouvy, hradí stanovené nájemné a dozorčí rada sleduje a podává zprávy nejen o její ekonomické situaci, ale i o tom, zda svou činností svěřené lesy zvelebuje, podporuje mimoprodukční funkce lesa a hospodaří přírodě blízkým způsobem. Společnost vykonává pro město Moravský Krumlov funkci odborného lesního hospodáře, což je z lesního zákona osoba držící licenci k této činnosti a garantující odbornou úroveň hospodaření. Má šest zaměstnanců v dělnických profesích (pěstební činnost, manipulace a výroba palivového dříví) a jednoho THP – jednatele podniku. K těžbě dřeva jsou ještě najímáni živnostníci.

      Hlavním důvodem existence společnosti je hospodaření v městských lesích. Kromě dalších činností jako režijně provozovaná myslivost, prodej vánočních stromků, je ekonomicky významnou složkou činnost pro cca šest okolních obcí. V některých případech společnost má uzavřenu smlouvu na výkon funkce odborného lesního hospodáře, nebo zde vykonává těžební a pěstební činnost.

      Jednatelem společnosti je od 16.12.2006 Ing. Jiří Rozmahel.

      Výměra majetku k 1.1. 2010 je 500,73 ha.

      Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o. jsou držitelem certifikátu mezinárodně platného systému PEFC, který osvědčuje, že lesy obhospodařuje v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření.      V roce 2022 jsme realizovali projekt "Modernizace výroby palivového dříví", který je spolufinancován Evropskou unií.
zvětšit


Poslední aktualizace: 1.10.2022 © 2022 Městské lesy Moravský Krumlov s. r. o.